Algemene Voorwaarden

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Looije Uitzenden: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Poeldijk, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 64759601.
 2. Uitzendkracht: de natuurlijke persoon die door tussenkomst van Looije Uitzenden werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de inlener.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Looije Uitzenden.
 4. Inlener: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Looije Uitzenden voorziet van één of meer uitzendkrachten.
 5. Inleenovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Looije Uitzenden en de inlener op basis waarvan een uitzendkracht ten behoeve van de inlener werkzaamheden zal verrichten.
 6. Inlenerstarief: het bedrag per uur dat de inlener aan Looije Uitzenden verschuldigd is voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht.
 7. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen Looije Uitzenden en de uitzendkracht waarbij de uitzendkracht door Looije Uitzenden ter beschikking wordt gesteld aan de inlener om krachtens een door deze met Looije Uitzenden gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de inlener.
 8. Arbeidsbemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Looije Uitzenden en de opdrachtgever en/of een werkzoekende, waarbij Looije Uitzenden zich ten behoeve van de opdrachtgever, een werkzoekende, dan wel beiden, verbindt tot het behulpzaam zijn bij het zoeken van arbeidskrachten respectievelijk arbeidsgelegenheid, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, dan wel een aanstelling tot ambtenaar wordt beoogd.
 9. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door Looije Uitzenden (werkgever) ter beschikking wordt gesteld aan de inlener om krachtens een door de inlener met Looije Uitzenden gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de inlener. De uitzendovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de inlener, niet door Looije Uitzenden.
 10. Uitzenden: het door Looije Uitzenden ter beschikking stellen van een werknemer aan de inlener krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in het vorige lid 9.
 11. NBBU-cao: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor Looije Uitzenden die als lid is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Looije Uitzenden gericht aan de inlener, op iedere inleenovereenkomst en op alle daaruit tussen Looije Uitzenden en de inlener voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Looije Uitzenden en de inlener uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen deze partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de inlener wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Looije Uitzenden en de inlener verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Looije Uitzenden is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. De inlener kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Looije Uitzenden dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De inlener kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Looije Uitzenden dat is gebaseerd op door de inlener verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een aanbod van Looije Uitzenden geldt niet automatisch voor latere inleenovereenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn daarentegen wel tevens van toepassing op dergelijke inleenovereenkomsten zonder dat Looije Uitzenden steeds gehouden is deze algemene voorwaarden opnieuw aan de inlener ter hand te stellen.
 5. De inleenovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de inlener afwijkt van het aanbod van Looije Uitzenden, komt de inleenovereenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Looije Uitzenden anders aangeeft.

ARTIKEL 4. |  FACTURERING EN BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de facturen van Looije Uitzenden mede gebaseerd op de ingevulde en door de inlener goedgekeurde tijdverantwoordingsformulieren.
 2. De inlener draagt zorg voor de juiste, tijdige en volledige invulling en goedkeuring van de tijdverantwoordingsformulieren. Tenzij anders is overeengekomen, vindt goedkeuring van ingevulde tijdverantwoordingformulieren plaats middels (digitale) ondertekening van daarvan.
 3. Indien en voor zover de inlener zijn verlichtingen uit het vorige lid niet nakomt, is Looije Uitzenden gerechtigd de inlener te factureren op basis van de bij Looije Uitzenden bekende feiten en omstandigheden. Alvorens daartoe over te gaan, zal Looije Uitzenden zich inspannen daaromtrent met de inlener in redelijk overleg te treden.
 4. Behoudens tegenbewijs van de inlener, zijn de bij Looije Uitzenden ingediende tijdverantwoordingsformulieren bepalend voor hetgeen de inlener ter zake aan Looije Uitzenden verschuldigd is.
 5. Behoudens tegenbewijs van de inlener, kan Looije Uitzenden, in geval de uitzendkracht de inhoud van tijdverantwoordingsformulieren betwist, het aantal gewerkte uren en de overige kosten volgens de opgave van de uitzendkracht aan de inlener factureren.
 6. Betaling van hetgeen de inlener aan Looije Uitzenden verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Looije Uitzenden voorgeschreven wijze, zonder enige inhouding, korting of verrekening.
 7. Aan de inlener worden doorberekend tariefwijzigingen ontstaan als gevolg van cao-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving. Deze tariefswijzigingen worden met ingang van het tijdstip waarop deze zich voordoen aan de inlener doorberekend en verschuldigd, ook als deze zich voordoen tijdens de duur van de inleenovereenkomst.
 8. Slechts in geval Looije Uitzenden beschikt over een G-rekening dan wel vrijwaringsrekening ten behoeve van zijn depot, kan de inlener Looije Uitzenden verzoeken om in overleg te treden over de mogelijkheid dat de inlener een nader vast te stellen percentage van het gefactureerde bedrag op de betreffende rekening stort. Slechts in geval de inlener en Looije Uitzenden zulks uitdrukkelijk overeenkomen, kan van storting op de bedoelde rekeningen gebruik worden gemaakt.
 9. De inlener bevrijdt zich uitsluitend van zijn betalingsverplichtingen jegens Looije Uitzenden in geval betaling rechtstreeks aan Looije Uitzenden plaatsvindt. Rechtstreekse betaling of het voldoen van voorschotten door de inlener aan de uitzendkracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zijn nimmer toegestaan. Dergelijke betalingen en voorschotten zijn nimmer een grond voor enige schuldaflossing of verrekening.
 10. Reclames ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij Looije Uitzenden te zijn ingediend. In geval de inlener niet tijdig reclameert, vloeit er voor Looije Uitzenden uit een dergelijke reclame van de inlener geen enkele verplichting voort. Ingediende reclames schorten de betalingsverplichtingen van de inlener nimmer op.
 11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de inlener van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de inlener intreedt, is de inlener, over het bruto openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 12. Alle redelijke kosten, zoals kosten van rechtsbijstand, gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de inlener verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,-.

ARTIKEL 5. |  ONTBINDING

 1. Looije Uitzenden en de inlener zijn, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, en naast hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, bevoegd de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de andere partij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de ene partij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Ontbinding zal pas plaatsvinden na een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de tekortkomende partij haar tekortkomingen nog kan zuiveren en deze zuivering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn is uitgebleven.
 3. Voorts zijn Looije Uitzenden en de inlener gerechtigd de inleenovereenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, de andere partij haar huidige onderneming staakt, buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien van de ene partij redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd de verplichtingen uit de inleenovereenkomst na te komen.
 4. Ontbinding van de inleenovereenkomst geschiedt middels een schriftelijke en aangetekende buitengerechtelijke verklaring.
 5. In geval de inlener op het moment van ontbinding van de inleenovereenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de inleenovereenkomst heeft ontvangen, kan hij de inleenovereenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens Looije Uitzenden nog niet is uitgevoerd.
 6. Bedragen die Looije Uitzenden vóór de ontbinding van de inleenovereenkomst aan de inlener heeft gefactureerd, blijven onverminderd door de inlener verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 6. |  OPSCHORTING

 1. In geval de inlener na een schriftelijke ingebrekestelling enige verplichting uit de inleenovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Looije Uitzenden gerechtigd haar verplichtingen jegens de inlener op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. In plaats van opschorting van de inleenovereenkomst kan Looije Uitzenden de inlener verplichten financiële zekerheid te verschaffen door middel van een voorschot of (bank)garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de inlener uit de inleenovereenkomst.
 3. Het verschaffen van financiële zekerheid door de inlener als bedoeld in het vorige lid geldt ook in geval zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 5.3. voordoet, dan wel in geval naar het oordeel van Looije Uitzenden gerede twijfels bestaat omtrent de financiële positie van de inlener.

ARTIKEL 7. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Looije Uitzenden, is Looije Uitzenden niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect ontstaan aan personen of zaken als een gevolg van:
  • de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Looije Uitzenden aan de inlener, ook indien blijkt dat de uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener aan de uitzendkracht gestelde vereisten;
  • eenzijdige opzegging door de uitzendkracht van de uitzendovereenkomst;
  • een doen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde, waaronder mede begrepen het aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
 2. De inlener is verplicht om voor eigen rekening zorg te dragen voor een afdoende en volledig dekkende aansprakelijkheidsverzekering tegen alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. De inlener vrijwaart Looije Uitzenden van alle eventuele vorderingen van de uitzendkracht en derden ter zake vergoeding van schade als bedoeld in lid 1.
 3. Looije Uitzenden is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Looije Uitzenden rust, is die aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag.
 5. Indien en voor zover mogelijk is Looije Uitzenden steeds gerechtigd de schade waarvoor zij aansprakelijk is te herstellen, te voorkomen of te beperken. De inlener dient Looije Uitzenden daartoe tijdig in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Looije Uitzenden ter zake vervalt.

ARTIKEL 8. |  OVERMACHT

 1. Looije Uitzenden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de inleenovereenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, voor zover dit daaronder niet reeds is begrepen, verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 2. Van een overmachtsituatie doet Looije Uitzenden zo spoedig mogelijk mededeling aan de inlener.
 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de inleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 4. Indien Looije Uitzenden bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de inleenovereenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. |  GESCHILLEN

 1. Op iedere inleenovereenkomst en alle daaruit tussen de inlener en Looije Uitzenden voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De inlener en Looije Uitzenden zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Looije Uitzenden aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

HOOFDSTUK 2 - VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ARTIKEL 10. |  HET INLENEN VAN UITZENDKRACHTEN

 1. Op de uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing.
 2. Tussen de inlener en de uitzendkracht bestaat geen arbeidsovereenkomst.
 3. Bij de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door Looije Uitzenden aan de inlener, verricht de uitzendkracht arbeid feitelijk onder leiding en toezicht van de inlener. De inlener is gehouden daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht te nemen als tegenover zijn eigen werknemers. Looije Uitzenden treedt op als formele werkgever van de uitzendkracht en heeft geen invloed en zicht op de werkplek en de te verrichten werkzaamheden.
 4. De werkzaamheden door de uitzendkracht te verrichten, worden uitgevoerd zoals uitdrukkelijk in de inleenovereenkomst is vermeld. Afwijking daarvan gedurende de inleenovereenkomst geschiedt uitsluitend in overleg met Looije Uitzenden. 

ARTIKEL 11. |  INHOUD VAN DE INLEENOVEREENKOMST EN OPZEGTERMIJNEN

 1. Looije Uitzenden en de inlener komen de duur van de terbeschikkingstelling uitdrukkelijk overeen. Voor zover deze duur bij voorbaat nog niet duidelijk is, komen zij uitdrukkelijk een zo nauwkeurig mogelijk schatting van deze duur overeen. Voor zover mogelijk en wenselijk komen Looije Uitzenden en de inlener voorts uitdrukkelijk de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling, het aantal te werken uren, de opzegtermijn en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht overeen.
 2. In geval op de uitzendovereenkomst het uitzendbeding van toepassing is, zijn Looije Uitzenden en de inlener, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet gebonden aan een opzegtermijn voor het geval zij de terbeschikkingstelling tussentijds willen beëindigen.
 3. In geval op de uitzendovereenkomst het uitzendbeding niet van toepassing is, is de uitzendovereenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dat geval eindigt de inleenovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts door het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling.
 4. In geval de uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd tussentijds door de inlener wordt beëindigd, zal de inlener aan Looije Uitzenden een terstond opeisbare vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding bedraagt 100% van het laatst geldende inlenerstarief voor de betreffende uitzendkracht, vermenigvuldigd met het aantal van de uitdrukkelijk in de inleenovereenkomst overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf het moment van tussentijdse beëindiging tot het moment van afloop van de inleenovereenkomst zoals in eerste instantie overeengekomen.
 5. Bij beëindiging van de terbeschikkingstelling door de inlener, terwijl omtrent de duur van de terbeschikkingstelling niets is overeengekomen en de uitzendkracht op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd werkzaam is, geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, een opzegtermijn van 20 werkdagen.

ARTIKEL 12. |  LOON EN OVERIGE VERGOEDINGEN TEN BEHOEVE VAN DE UITZENDKRACHT

 1. Het loon en de overige vergoedingen die de uitzendkracht toekomen, worden vooraf aan de terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de terbeschikkingstelling bepaald. Het loon en de overige vergoedingen zijn gelijk aan het loon en de vergoedingen die worden toegekend aan vergelijkbare werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies, in dienst van de inlener (het zogenoemde loonverhoudingsvoorschrift).
 2. De inlener is gehouden Looije Uitzenden tijdig en juist te informeren over de componenten als bedoeld in lid 2, bij gebreke waarvan Looije Uitzenden gerechtigd is om vanaf het moment van aanvang van de betreffende functie, met terugwerkende kracht, het loon en de overige vergoedingen, alsmede het met de inlener overeengekomen tarief, dienovereenkomstig te wijzigen en aan de inlener in rekening te brengen.
 3. Indien het loon en de overige vergoedingen niet kunnen worden vastgesteld conform het loonverhoudingsvoorschrift, dan vindt vaststelling daarvan plaats aan de hand van overleg tussen Looije Uitzenden, de uitzendkracht en inlener, met inachtneming van het opleidingsniveau en de ervaring van de uitzendkracht, alsmede de verantwoordelijkheden en benodigde capaciteiten die gepaard gaan met de invulling van de betreffende functie.
 4. In geval de inlener, nadat de uitzendkracht op de werkplek is verschenen, minder dan drie uren gebruik maakt van het arbeidsaanbod van de uitzendkracht, is de inlener gehouden tot betaling van het inlenerstarief over ten minste drie uren per oproep, mits:
  • de overeengekomen omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week bedraagt en de werktijden niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen; of
  • de inlener de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig uitdrukkelijk heeft vastgelegd.
 5. Indien de inlener de uitzendkracht verplicht te beschikken over bepaalde benodigdheden, zoals een verklaring omtrent goed gedrag of persoonlijke beschermingsmiddelen, worden deze, voor zover mogelijk, door de inlener verstrekt. Indien de benodigdheden door Looije Uitzenden worden verzorgd, is Looije Uitzenden gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten aan de inlener in rekening te brengen.

ARTIKEL 13. |  AANGAAN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING

 1. Voor zolang de uitzendovereenkomst tussen Looije Uitzenden en de uitzendkracht niet rechtsgeldig door de uitzendkracht is beëindigd, is het de inlener verboden rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht aan te gaan.
 2. De inlener stelt Looije Uitzenden onverwijld schriftelijk in kennis van zijn wens om met een door Looije Uitzenden ter beschikking gestelde of te stellen uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding aan te gaan. De inlener en Looije Uitzenden treden vervolgens in overleg om de wens van de inlener te bespreken.
 3. Onder andersoortige arbeidsverhouding als bedoeld in het vorige lid wordt onder meer verstaan:
  • het aanstellen van de uitzendkracht als ambtenaar;
  • een overeenkomst van opdracht;
  • een overeenkomst tot aanneming van werk;
  • het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) voor hetzelfde of ander werk.

ARTIKEL 14. |  SELECTIE VAN UITZENDKRACHTEN

 1. De uitzendkracht wordt, enerzijds aan de hand van de bij Looije Uitzenden bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare uitzendkrachten, en anderzijds aan de hand van de door de inlener aan Looije Uitzenden verstrekte informatie betreffende de op te dragen werkzaamheden, door Looije Uitzenden gekozen. Looije Uitzenden honoreert geen niet-functierelevante eisen door de inlener gesteld.
 2. Indien een uitzendkracht niet voldoet aan de door de inlener gestelde eisen, is de inlener gerechtigd dit binnen 4 uur na aanvang van de werkzaamheden aan Looije Uitzenden kenbaar te maken. In dat geval is de inlener gehouden Looije Uitzenden ten minste te vergoeden de aan de uitzendkracht verschuldigde beloning en overige vergoedingen, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing, alsmede de uit de cao voortvloeiende verplichtingen.
 3. Gedurende de looptijd van de inleenovereenkomst is Looije Uitzenden gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de uitzendkracht, onder meer in geval de uitzendkracht niet langer in staat is de overeengekomen arbeid te verrichten. Het inlenerstarief zal dan opnieuw tussen Looije Uitzenden en de inlener worden vastgesteld.

ARTIKEL 15. |  ZORGVERPLICHTING INLENER EN VRIJWARING JEGENS Looije Uitzenden

 1. De inlener wordt geacht op de hoogte te zijn van zijn verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en is dientengevolge verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De inlener verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzingen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht, voor zover noodzakelijk, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 2. De inlener vrijwaart Looije Uitzenden te allen tijde van aanspraken jegens Looije Uitzenden ingesteld vanwege het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en verleent Looije Uitzenden de bevoegdheid haar aanspraken ter zake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens Looije Uitzenden tegen de inlener geldend te maken.
 3. Tijdig vóór de terbeschikkingstelling verstrekt de inlener, zowel aan de uitzendkracht als Looije Uitzenden, de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E), bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 4. De inlener zal, zonder voorafgaande instemming van Looije Uitzenden, de hem ter beschikking gestelde uitzendkracht niet doorlenen aan een derde om onder diens toezicht en leiding te werken.
 5. De inlener is jegens de uitzendkracht en Looije Uitzenden aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 6. Indien de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden letsel heeft opgelopen met de dood als gevolg, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek jegens de in dat wetsartikel bedoelde personen, alsmede jegens Looije Uitzenden, gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
 7. De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende en volledig dekkende aansprakelijkheidsverzekering tegen alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 16. |  IDENTIFICATIE EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Bij aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, stelt de inlener de identiteit van de uitzendkracht vast aan de hand van een geldig en origineel legitimatiebewijs en neemt een kopie van dit document op in zijn administratie.
 2. De inlener is gehouden de hem in het kader van de uitleenovereenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens van de uitzendkracht vertrouwelijk te behandelen. Hij verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. De inlener vrijwaart Looije Uitzenden voor boetes en andere aanspraken van derden die worden opgelegd omdat de inlener zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld, niet is nagekomen.

ARTIKEL 17. |  AUTO VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSSLUITING

 1. De inlener is gehouden Looije Uitzenden onverwijld mededeling te doen van zijn voornemen de uitzendkracht een auto ter beschikking te stellen. De inlener kan met de uitzendkracht uitsluitend na voorafgaand overleg met Looije Uitzenden overeenkomen dat de auto privé gereden mag worden teneinde Looije Uitzenden in de gelegenheid te stellen hiermee rekening te houden in verband met de loonheffing. In geval de inlener dit nalaat, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, kosten en (fiscale) gevolgen voor Looije Uitzenden.
 2. Indien gedurende de terbeschikkingstelling een bedrijfssluiting of verplichte vrije dag plaatsvindt, informeert de inlener Looije Uitzenden dienaangaande bij het aangaan van de inleenovereenkomst zodat Looije Uitzenden hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. In geval de inlener dit nalaat, is hij gedurende de bedrijfssluiting of verplichte vrije dag aan Looije Uitzenden het aantal uren zoals uitdrukkelijk in de inleenovereenkomst is overeengekomen, vermenigvuldigd met het laatst geldende inlenerstarief verschuldigd.

HOOFDSTUK 3 - VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

ARTIKEL 18. |  TOEPASSELIJKHEID HOOFDSTUK 1 EN 2

 1. Het bepaalde in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de relatie tussen Looije Uitzenden en de opdrachtgever, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.5, en 4.7.
 2. Daar waar in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: ”inlener”, ”uitzendkracht” of ”ter beschikking stellen”, dient, wanneer sprake is van arbeidsbemiddeling, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: ”opdrachtgever”, ”werkzoekende” en ”arbeidsbemiddeling”.
 3. Artikel 14.1. Is van overeenkomstige toepassing op arbeidsbemiddeling als in dit hoofdstuk bedoeld.

ARTIKEL 19. |  HONORARIUM EN INHOUD VAN DE ARBEIDSBEMIDDELINGSOVEREENKOMST

 1. Het door de opdrachtgever aan Looije Uitzenden verschuldigde honorarium kan bestaan uit één van de volgende componenten:
  • een tevoren overeengekomen vast bedrag;
  • een tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden fulltime bruto jaarsalaris, te vermeerderen met vakantiebijslag.
  Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere “pro memorie posten” worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het in lid 1 bedoelde honorarium slechts dan verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door Looije Uitzenden geselecteerde werkzoekende.
 3. Voor zover relevant wordt in de arbeidsbemiddelingsovereenkomst uitdrukkelijk de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door Looije Uitzenden wordt uitgevoerd en het daarvoor door de opdrachtgever aan Looije Uitzenden verschuldigde honorarium opgenomen.

ARTIKEL 20. |  AANGAAN ARBEIDSVERHOUDING DOOR OPDRACHTGEVER MET DE WERKZOEKENDE

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst of binnen zes maanden na beëindiging daarvan, zelf rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aan te gaan met, dan wel over te gaan tot aanstelling van een door Looije Uitzenden geselecteerde werkzoekende.
 2. Een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid verplicht de opdrachtgever aan Looije Uitzenden een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete te voldoen die gelijk is aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel die gelijk is aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht indien er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

HOOFDSTUK 4 - VOORWAARDEN VOOR UITZENDEN

ARTIKEL 21. |  TOEPASSELIJKHEID HOOFDSTUK 1 EN 2

 1. Indien tussen de werknemer en Looije Uitzenden sprake is van een uitzendovereenkomst, zijn de in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen van overeenkomstige toepassing op de relatie tussen Looije Uitzenden en de inlener, met uitzondering van het bepaalde in artikel 11 lid 2 tot en met 5, en artikel 14.
 2. Daar waar in hoofdstuk 1 en 2 van deze algemene voorwaarden wordt gesproken over: “uitzendkracht” en “uitzendovereenkomst” dient, wanneer sprake is van uitzenden, voor deze begrippen respectievelijk gelezen te worden: “werknemer” en “uitzendovereenkomst”.

ARTIKEL 22. |  FACTURATIE

Indien de werknemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken, zoals in geval van ziekte of leegloop, wordt er, indien Looije Uitzenden jegens de werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft, ook over de niet gewerkte uren gefactureerd

ARTIKEL 23. |  AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN

Toepassing van een arbeidsvoorwaarde van de cao van de inlener is alleen mogelijk indien dit niet conflicteert met de toepasselijke NBBU-cao voor Uitzendkrachten en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 24. |  AANGAAN EN BEËINDIGING VAN DE INLEENOVEREENKOMST

 1. Alvorens Looije Uitzenden een uitzendovereenkomst met de werknemer aangaat, verstrekt de inlener juiste en volledige informatie over het arbeidsverleden van de werknemer bij de inlener. Indien de inlener onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is de inlener aansprakelijk voor de hieruit voor Looije Uitzenden voortvloeiende schade.
 2. De inleenovereenkomst kan pas worden opgezegd of, in afwijking van artikel 5 pas worden ontbonden, indien de uitzendovereenkomst tussen Looije Uitzenden en de werknemer rechtsgeldig is beëindigd. Indien nodig verleent de inlener zijn medewerking bij het uitzenden van de werknemer via een derde werkgever of bij het (terug) in dienst nemen van de werknemer.
 3. Indien naar de normen van de redelijkheid en billijkheid niet van een partij verwacht kan worden de inleenovereenkomst voort te zetten, kan eerder worden opgezegd dan bepaald in lid 2. Als Looije Uitzenden een loondoorbetalingsverplichting jegens de werknemer heeft, neemt de inlener, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht.